Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / What can i do to protect the environment essay – Bạn có thể làm gì để bảo vệ môi trường

What can i do to protect the environment essay – Bạn có thể làm gì để bảo vệ môi trường

Nowadays, a variety of environmental problems affect our entire world. As globalization continues and Earth’s natural processes, few societies are being left untouched by major environmental troubles. 

First of all, some of the largest problems now affecting to the world, air pollution and hazardous waste. These issues can be avoided with the recycling, for example in order to reduce pollution, we can minimize the energy spends on industrial production. Consequently, the greenhouse emission can be reduced which are harmful for the environment and our health. Furthermore, most of the landfill sides are filled up with a lot of waste products that could have been recycled, especially waste materials that belong to non-biodegradable category which takes a long time to discompose. In this way, recycling enable proper usage of these waste products and saves space for landfill. 

Plant more trees. This is easy, you know? Choose an open area/ground near your residence or workplace. Plant a tree every month, encourage your friends and colleagues to join you. Have more and more trees planted and there will come a day when you have a green stretch of land thanks to your effort.

Walk more, drive less. Now that's not very difficult, is it? Choose to walk short distances instead of taking your car every time. Walking to the gym, to work (if it's not very far), go walking to run errands. Or use a bicycle. Both cycling and walking are good exercises. And each time you avoid using your car, you are contributing to reducing air pollution. You are saving fuel, saving money and getting a good workout too. 

Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ: Ăn cơm chúa, múa tối ngày

Ngày nay, một loạt các vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới của chúng ta. Khi toàn cầu hóa tiếp tục và quá trình tự nhiên của Trái đất trải , một vài các xã hội đang bị bỏ rơi bởi những rắc rối lớn về môi trường.

Trước hết, một số trong những vấn đề lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến thế giới, ô nhiễm không khí và chất thải nguy hại. Những vấn đề này có thể tránh được bằng việc tái chế, ví dụ như để giảm thiểu ô nhiễm, chúng ta có thể giảm thiểu năng lượng tiêu thụ trong sản xuất công nghiệp. Do đó, sự phát thải của hiệu ứng nhà kính có thể được giảm điều này vốn đang gây hại cho môi trường và sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, hầu hết các bãi rác được lấp đầy với rất nhiều chất thải có thể được tái chế, đặc biệt là vật liệu chất thải thuộc loại không phân hủy mà phải mất một thời gian dài để phân huỷ. Bằng cách này, tái chế cho phép sử dụng hoàn toàn các sản phẩm chất thải và tiết kiệm không gian cho bãi rác.

Kế hoạch nhiều cây xanh. Điều này thật dễ dàng, bạn biết không? Chọn một khu vực mở / mặt đất gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bạn. Trồng một cây mỗi tháng, khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp của bạn cùng tham gia. Ngày càng có nhiều cây trồng và có sẽ đến một ngày khi đó bạn sẽ có một dải màu xanh lá cây của đất nhờ vào nỗ lực của bạn.

Xem thêm:  The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Đi bộ nhiều hơn, lái xe ít hơn. Bây giờ điều này không phải là khó khăn, phải không? Chọn quãng đường ngắn để đi bộ thay vì lúc nào bạn cũng đi xe. Đi đến phòng tập, làm việc (nếu nó không xa), đi dạo để chạy việc vặt. Hoặc sử dụng một chiếc xe đạp. Vừa đi xe đạp và đi bộ là những bài tập thể dục tốt. Và mỗi lần bạn tránh sử dụng xe của bạn, bạn đang góp phần làm giảm ô nhiễm không khí. Bạn đang tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm tiền bạc và nhận được một việc tập luyện quá tốt.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *