Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / What kind of job would you like to do after you finish your education? – Bạn muốn làm công việc gì sau khi hoàn thành việc học?

What kind of job would you like to do after you finish your education? – Bạn muốn làm công việc gì sau khi hoàn thành việc học?

Marketing seems to be the kind of career I would like to choose after i leave from university. I like this work in view of some following reasons.First of all, marketing position is well-paid job. The more you help your company sell more products, the higher your salary is. Of course, you need to have effective stragedies to attract customers.Secondly, Working as a marketer gives me many opportunities of improving my persuding skill and ability to converting idea into words. There is no denial that this kind of job requires different skills , but if you meet these requirements, you will be more and more professional.On the whole, it is simply my hobby. Needless to say ”you will do something best when you like it”.

Tiếp thị có vẻ là loại nghề nghiệp tôi muốn chọn sau khi tôi rời khỏi trường đại học. Tôi thích công việc này theo quan điểm của một số lý do sau đây. Trước hết, vị trí tiếp thị là công việc được trả lương cao. Bạn càng giúp công ty của bạn bán sản phẩm nhiều hơn, mức lương của bạn càng cao. Tất nhiên, bạn cần phải có những chiến lược hiệu quả để thu hút khách hàng. Thứ hai, làm việc như một nhà tiếp thị mang lại cho tôi nhiều cơ hội cải thiện kỹ năng thuyết phục của tôi và khả năng chuyển đổi các ý tưởng thành các từ. Không có sự phủ nhận rằng đây là công việc đòi hỏi kỹ năng khác nhau, nhưng nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, bạn sẽ được nhiều hơn và chuyên nghiệp hơn. Trên toàn bộ, nó chỉ đơn giản là sở thích của tôi. Không cần phải nói " bạn sẽ làm điều gì đó tốt nhất khi bạn thích nó "

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *