Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Why do we think friendship is important? – Tại sao chúng ta nghĩ rằng tình bạn là quan trọng?

Why do we think friendship is important? – Tại sao chúng ta nghĩ rằng tình bạn là quan trọng?

There are various reasons why many people think that friendship plays an important role in their life. The most important reason can be that everyone needs at least a friend to share everything regardless of sadness or happiness. For me, I like chatting with my friends about what happened every day and discussing personal problems. Furthermore, our friends will be ready to help us out of our troubles. They will give us some good advice and support when we are in dificulty. Finally, thanks to friendship, we will have fun and enjoy a meaningful life. In conclusion, in my opinion, without friends, life would be dull and boring.

Tại sao chúng ta nghĩ rằng tình bạn là quan trọng? Có nhiều lý do tại sao nhiều người nghĩ rằng tình bạn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình. Lý do quan trọng nhất có thể là mọi người cần ít nhất một người bạn để chia sẻ mọi th bất kể đó là nỗi buồn hay niềm hạnh phúc. Đối với tôi tôi thích tán gẫu với những người bạn của mình về những chuyện xảy ra hàng ngày và thảo luận những vấn đề cá nhân. Hơn nữa, những người bạn của chúng ta sẽ sẵn sàng giúp chúng ta vượt qua những rắc rối. Họ sẽ đưa cho chúng ta lời khuyên hay và sự hỗ trợ khi chúng ta gặp khó khăn. Cuối cùng nhờ vào tình bạn mà chúng ta có niềm vui và tận hưởng một cuộc sống có ý nghĩa. Tóm lại, theo ý kiến của tôi thì không có bạn bè thì cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và nhàm chán

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *