Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Why should students study abroad? – Tại sao học sinh nên học tập ở nước ngoài?

Why should students study abroad? – Tại sao học sinh nên học tập ở nước ngoài?

There are several reasons why children should go abroad to study. Firstly, they can gain higher academic qualifications when studying overseas because a large number of prestigious universities such as Cambridge or Oxford in the UK provide professional teachers who are experts in their fields and better courses. Therefore, students could have more opportunities to find a well- paid job in their home country or get promoted in their career path after graduation. Secondly, living and studying in other countries may help children learn a foreign language such as English or French, which not only allows them to communicate with natives effectively but also helps them understand the cultures of other countries. Finally, if students are sent to foreign countries for their studies, they will be likely to become more mature and independent. Experiencing new things including cultures and customs would be beneficial to their later lives because they learn many useful things. In short, it seems that studying abroad is a good opportunity to help young learners better prepare for their future.

Có nhiều lý do tại sao mà bọn trẻ nên đi du học. Trước tiên họ có thể đạt được bằng cấp cao hơn khi học nước ngoài bởi vì một số lượng lớn những trường đại học danh tiếng như Cambridge hay Oxford nước Anh cung cấp những giáo viên chuyên nghiệp là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ và những khóa học tốt hơn. Vì vậy học sinh có thể có nhiều cơ hội để tìm kiếm được một công việc lương cao đất nước của mình hoặc thăng tiến trên con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Thứ hai, sống và học những đất nước khác có thể giúp bọn trẻ học được ngoại ngữ như tiếng anh hay tiếng pháp cái mà không chỉ cho phép họ giao tiếp với người bản xứ hiệu quả mà còn giúp họ hiểu được những nền văn hóa của những nước khác. Cuối cùng nếu những học sinh được gửi sang nước ngoài để học tập thì họ sẽ có thể trở nên trưởng thành và độc lập hơn. Trải nghiệm những thứ mới bao gồm các nền văn hóa và phong tục sẽ có lợi cho cuộc sống sau này của họ vì họ học được nhiều điều bổ ích. Tóm lại, dường như du học là một cơ hội tốt để giúp những người học trẻ tuổi chuẩn bị tốt hơ n cho tương lai của mình.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *