Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Write about a festival in your country – Viết về một lễ hội ở nước bạn

Write about a festival in your country – Viết về một lễ hội ở nước bạn

Tet is one of the most important festivals in my country. It is a big holiday that celebrates the arrival of spring in Viet Nam every year. It usually lasts about 7 days. There are a lot of popular customs of Vietnamese people on Tet holiday. For example, they often visit their relatives, friends and temples. Some people visit the graves of their ancestors in their homeland. Before Tet holiday begins, people decorate their house carefully to have a wonderful time with their family. Furthermore, special Tet food such as Chung cake, steamed sticky rice and boiled chicken can play an important role in Vietnam. Perhaps, Tet is the time when members of family can gather to chat or have meals together. In conclusion, Tet is the essential part in Vietnam.

Tết là một trong những lễ hội quan trọng nhất nước tôi. Đó là một ngày lễ lớn mà kỷ niệm sự bắt đầu của mùa xuân Việt Nam vào hàng năm. Nó thường xuyên kéo dài khoảng 7 ngày. Có nhiều phong tục phổ biến của người Việt vào kỳ nghỉ Tết. Chẳng hạn như họ thường đến thăm họ hàng bạn bè và các đền thờ. Một số người thăm viếng mộ của tổ tiên quê nhà. Trước khi Tết đến mọi người trang trí nhà cẩn thận để có thời gian tuyệt vời với gia đình của mình. Hơn nữa, thức ăn đặc biệt vào dịp Tết như bánh chưng, xôi, thịt gà có thể đóng vai trò quan trọng ở Việt Nam. Có lẽ, Tết là thời gian mà các thành viên trong gia đình có thể tụ họp để tán gẫu hay dùng bữa với nhau. Tóm lại, Tết là phần thiết yếu ở Việt Nam.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *