Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Write about the benefits of reading – Viết về ích lợi của việc đọc sách

Write about the benefits of reading – Viết về ích lợi của việc đọc sách

Of all the interesting freetime activities as well as entertainments, I like reading book most because of its good aspects it brings to me. First and foremost, reading book not only helps widen my knowledge but also makes me love my life more. As you know reference books provide us with a lot of information of every field of our life. Besides, novels, stories which contain many romantic and touching plots controlling my feeling a great deal. Moreover, enjoying books regularly gives me a good habit. Especially, my ability to express words fluently is better and better. Therefore, I will be confident of communicating with others. In short, reading books is my main hobby and I will make best use of its advantages to have a happy lifestyle.

Trong tất cả các hoạt động của thời gian rảnh thú vị cũng như vui chơi giải trí, Tôi thích đọc sách nhất vì các khía cạnh tốt đẹp của nó mà nó mang lại cho tôi. Đầu tiên và trước hết, đọc cuốn sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức của tôi, nhưng cũng làm cho tôi yêu cuộc sống của tôi nhiều hơn. Như bạn đã biết sách tham khảo cung cấp cho chúng tôi với rất nhiều thông tin của tất cả các lĩnh vực của đời sống chúng ta. Bên cạnh đó, tiểu thuyết, truyện có chứa nhiều thửa lãng mạn và cảm động kiểm soát cảm giác của tôi rất nhiều. Hơn nữa, thưởng thức cuốn sách thường xuyên mang lại cho tôi một thói quen tốt. Đặc biệt, khả năng của mình để bày tỏ lời trôi chảy là tốt hơn và hay hơn.Vì vậy, tôi sẽ tự tin giao tiếp với người khác. Trong thời gian ngắn, đọc sách là thú vui chính của tôi và tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế của mình để có một lối sống hạnh phúc.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *