Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Write about your favorite subject at school – Viết về môn học yêu thích của bạn tại trường

Write about your favorite subject at school – Viết về môn học yêu thích của bạn tại trường

My favorite subject is English. The first reason I like this subject is that it is a core subject which is vital and essential in my career path. I try to learn this international language well so that I can communicate with foreigners and find a good job in the future. Furthermore, learning English well can help me read books or magazines in English. Through reading things in English, I can be exposed to various cultures and customs. Besides, my English teacher is a dedicated person who can engage me in her lessons and bring the passion for me. I found her lessons interesting because she delivered them in a way that I really liked. In short, English is an important subject which I am really keen on.

Môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh. Lý do đầu tiên tôi thích môn học này là đó là một môn học chủ yếu mà quan trọng và thiết yếu trên con đường sự nghiệp của mình. Tôi cố gắng học ngôn ngữ quốc tế này giỏi để mà tôi có thể giao tiếp với người nước ngoài và tìm được một công việc tốt trong tương lai. Hơn nữa học tiếng anh tốt có thể giúp tôi đọc sách hay tạp chí bằng tiếng anh. Thông qua việc đọc những thứ bằng tiếng anh, tôi có thể tiếp xúc với những nền văn hóa và các phong tục khác nhau. Ngoài ra giáo viên tiếng anh của tôi là một người tận tụy người mà có thể thu hút tôi vào các bài học của cô ấy và mang đến cho tôi niềm đam mê. Tôi cảm thấy bài học của cô ấy hấp dẫn bởi vì cô ấy đã truyền đạt theo cách mà tôi thực sự thích. Tóm lại, tiếng anh là một môn học quan trọng mà tôi thực sự thích

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *