Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Write an essay talking about your friends – Viết một bài viết tiểu luận nói về những người bạn của bạn

Write an essay talking about your friends – Viết một bài viết tiểu luận nói về những người bạn của bạn

I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character. Bao is the most sociable. He is also extremely kind and generous. He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage, and he is a hard-working student who always gets good grades.

Unlike Bao, Khai and Song are quite reserve in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Song is our school's star soccer player, and Khai likes the peace and quiet of the local library. I am not as outgoing as Bao, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them. Although we have quite different characters, the four of us are very close friends

Tôi may mắn có rất nhiều bạn bè. Trong tất cả các bạn bè của tôi, Bảo, Khải và Song là những người mà tôi dành phần lớn thời gian của tôi vớ họ. Mỗi người trong số chúng tôi, tuy nhiên, lại có một tính cách khác nhau.

Bảo là hòa đồng nhất. anh ấy cũng là vô cùng tốt bụng và hào phóng. anh ấy dành thời gian rảnh của mình để làm công việc tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi địa phương, và anh ấy là một sinh viên chăm chỉ, người luôn được điểm tốt. 

Xem thêm:  What would you do if you have 3 wishes - Bạn sẽ làm gì nếu bạn có 3 điều ước

Không giống như Bảo, Khải và Song khá kín đáo ở nơi công cộng. Cả hai người đều thích trường học, nhưng họ thích được ở bên ngoài lớp học. Song là cầu thủ bóng đá ngôi sao của trường chúng tôi, và Khải thì thích sự hòa bình và yên tĩnh của thư viện trường. Tôi không bằng được như Bảo, nhưng tôi rất thích đùa giỡn. Bạn bè của tôi thường thích thú khiếu hài hước của tôi. Tuy nhiên, đôi khi những trò đùa của tôi làm phiền họ. 

Mặc dù chúng tôi có các tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng bốn người chúng tôi là những người bạn thân.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *