Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Your idea about a perfect family – Ý kiến của bạn về một gia đình hoàn hảo

Your idea about a perfect family – Ý kiến của bạn về một gia đình hoàn hảo

I often wonder how it is to have a perfect family. A perfect family, does it exist? Sure it does, we know each and everyone has their own definition of a perfect family, if you just try to think or reflect hard about it you will realize that your own family is already perfect in its own way. The important is how you handle the problems that your family faces.

For me, a perfect family should live happily together in a house that can provide them shelter and food. A perfect family should have the father as the main provider—he owns a business or earns money that can cover his family’s needs. The mother takes good care of her children, she cooks for them, takes them to school and help them in their studies. A perfect family has at least two children. A perfect family will eats together, takes good care of each other and loves each other. They face their problems together. They believe in the same god that brings them together. That’s a perfect family for me.

My family lives happily together. We have our own house that keeps us safe. Our father is our main provider, since he is the one that earns money that can sustain our needs. Though our mother has her own work, she still finds time to take us to school, cook for us and help us in our studies. I have 3 sister, which makes me happy and laugh all day. 

Love your family as to how they love you, for they will always be there for you no matter what happens. 

Xem thêm:  What can i do to protect the environment essay - Bạn có thể làm gì để bảo vệ môi trường

Tôi thường tự hỏi như một gia đình hoàn hảo là như thế nào. Một gia đình hoàn hảo, nó có thực sự tồn tại không? Dĩ nhiên là có, chúng ta đều biết mỗi người đều có định nghĩa riêng về một gia đình hoàn hảo, nếu bạn thử nghĩ hoặc phản ánh về điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng gia đình của riêng bạn đã hoàn hảo theo cách riêng của nó. Điều quan trọng là bạn sẽ xử lý những vấn đề mà gia đình bạn đang phải đối mặt như thế nào.

Đối với tôi, một gia đình hoàn hảo nên sống hạnh phúc với nhau trong một căn nhà mà ở đó họ được cung cấp chỗ ở và thức ăn. Một gia đình hoàn hảo phải có người cha là nhà cung cấp chính – ông sở hữu một doanh nghiệp hoặc kiếm được tiền mà có thể trang trải các nhu cầu của gia đình. Người mẹ sẽ chăm sóc tốt những đứa trẻ, người mẹ ấy nấu ăn cho chúng, đưa chúng đến trường và giúp chúng trong việc học tập. Một gia đình hoàn hảo là có ít nhất 2 đứa con. Một gia đình hoàn hảo sẽ ăn uống cùng nhau, chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Họ cùng nhau đối mặt với những vấn đề chúng. Họ tin tưởng rằng chúa đã mang họ đến với nhau. Đó là một gia đình hoàn hảo đối với tôi. 

Xem thêm:  Advantages & disadvantages of the Internet - Những ưu điểm và nhược điểm của Internet

Gia đình tôi sống hạnh phúc với nhau. chúng tôi có mái nhà riêng của chúng tôi nơi giữ chúng tôi an toàn. Cha của chúng tôi là nhà cung cấp chính của chúng tôi, kể từ khi ông là người duy nhất kiếm được tiền mà có thể duy trì nhu cầu của chúng tôi. Mặc dù mẹ của chúng tôi có công việc của bà ấy, bà ấy vẫn đưa chúng tôi đến trường, nấu ăn cho cho chúng tôi, và giúp chúng tôi học tập. Tôi có 3 người chị em, điều này giúp tôi vui vẻ và cười suốt ngày. 

Hãy yêu thương gia đình của bạn như họ đã yêu thương bạn như thế, vì họ đã luôn ở đó vì bạn dù không có bất kì điều gì xảy ra.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *