Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

5.0 480 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 4 (Unit 10-11-12) Review 4: Language (phần 1 → 7 trang 82-83 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm) 1. Draw rising or falling arrows to illustrate the correct tones, then listen and practise saying the sentences. (Vẽ những mũi tên lên hoặc … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 12: My future career

0.0 00 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 12: My future career Từ vựng Unit 12 lớp 9 academic (adj) học thuật, thuộc nhà trường alternatively (adv) lựa chọn khác applied (adj) ứng dụng approach (n) phương pháp, cách tiếp cận behind the scenes (idiom) một cách thầm lặng burn the midnight … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 12: My future career

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 11: Changing roles in society

0.0 00 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 11: Changing roles in society Từ vựng Unit 11 lớp 9 application (n) việc áp dụng, ứng dụng attendance (n) sự tham gia breadwinner (n) trụ cột gia đình burden (n) gánh nặng consequently (adj) vì vậy content (adj) hài lòng externally (v) bên … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 11: Changing roles in society

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 10: Space travel

5.0 480 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 10: Space travel Từ vựng Unit 10 lớp 9 astronaut (n) phi hành gia astronomy (n) thiên văn học attach (v) buộc, gài float (v) trôi habitable (adj) có đủ điều kiện cho sự sống International Space Station (ISS) (n) Trạm vũ trụ quốc … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 10: Space travel

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

0.0 00 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 3 (Unit 7-8-9) Review 3: Language (phần 1 → 7 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm) 1a. Mark the questions with falling, rising, or falling- rising arrows. Then listen, check, and repeat. (Đánh dấu những câu hỏi với mũi giảm/ … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 9: English in the world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 9: English in the world

0.0 00 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 9: English in the world Từ vựng Unit 9 lớp 9 accent (n) giọng điệu bilingual (adj) người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng dialect (n) tiếng địa phương dominance (n) chiếm ưu thế establishment (n) việc thành … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 9: English in the world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 8: Tourism

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 8: Tourism

0.0 00 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 8: Tourism Unit 8 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Nick: Chào Châu. Mọi việc sau rồi? Chau: Vẫn tốt. Bạn đã … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 8: Tourism

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits

5.0 480 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits Unit 7 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 6-7-8 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Mẹ Nick: Nay chúng ta sẽ làm món salad … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

0.0 00 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 2 (Unit 4-5-6) Review 2: Language (phần 1 → 6 trang 70-71 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm) 1. Read the mini-talks and circle the words in red which you think are stressed. Then listen and check. (Đọc những đoạn hội thoại … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 6: VietNam then and now

5.0 480 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 6: VietNam then and now Unit 6 lớp 9: Getting started (phần 1 → 3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Dương: Cậu có tin được là hôm nay là … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 6: VietNam then and now

DMCA.com Protection Status